Thông tư 22 và môn tiếng việt

Nội dung tập huấn thông tư 22 và môn tiếng việt

 Đánh giá môn Tiếng Việt theo thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT.

I- Mục tiêu lớp tập huấn
Sau lớp tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tiểu học có thể:
– Phân tích được những điểm bổ sung sửa đổi trong Thông tư 22 so với Thông tư 30 áp dụng cho môn tiếng Việt.
– Hiểu và biết cách sử dụng bảng tham chiếu để đánh giá kết quả học tập thường xuyên của học sinh và hỗ trợ dạy học môn tiếng Việt ở tiểu học.
– Bước đầu biết đọc ma trận và xây dựng một đề KTĐG định kỳ theo 4 mức.
– Lập mục tiêu kế hoạch và tổ chức tập huấn tại địa phương về Thông tư 22
II- Nội dung tập huấn
1. Phân tích những điểm bổ sung sửa đổi trong Thông tư 22 so với Thông tư 30 vận dụng cho các môn về tiếng Việt.
2. Nghiên cứu bảng tham chiếu đánh giá học sinh tiểu học của môn Tiếng Việt và cách sử dụng bảng tham chiếu để lượng hóa.
3. Cụ thể hóa các tiêu chí, chỉ báo trong bảng tham chiếu như một mục tiêu đầu ra mong đợi để hỗ trợ hoạt động dạy học tiếng Việt.
4. Xây dựng các ví dụ minh họa cho một số kỹ thuật đánh giá thường xuyên học sinh tiểu học.
5. Xây dựng các ví dụ minh họa 4 mức trong một đề KTĐG định kỳ.
6. Lập mục tiêu kế hoạch và tổ chức tập huấn Thông tư 22 tại địa phương.
Và còn nhiều nội dung trong tài liệu sau:
 NỘI DUNG TẬP HUẤN THÔNG TƯ 22 VỚI MÔN TIẾNG VIỆT
Tải thông tư 22 với môn tiếng Việt