Thông tư 22 và môn tự nhiên xã hội

Nội dung tập huấn thông tư 22 và môn tự nhiên xã hội

(Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT)

I- Mục tiêu lớp tập huấn.
Sau lớp tập huấn giáo viên cán bộ quản lý giáo dục tiểu học có thể:
– Phân tích được những điểm bổ sung, sửa đổi trong Thông tư 22 so với Thông tư 30, áp dụng cho các môn tự nhiên – xã hội.
– Hiểu và  biết tham chiếu, đánh giá kết quả học tập của các môn về tự nhiên – xã hội của học sinh tiểu học.
– Biết sử dụng các kĩ thuật để đánh giá học sin, hướng dẫn sử dụng các kĩ thuật đó cho đồng nghiệp.
– Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức tập huấn tại địa phương về Thông tư 22.
II- Nội dung tập huấn
1. Phân tích những  điểm bổ sung, sửa đổi trong Thông tư 22 so với Thông tư 30, vận dụng các môn về tự nhiên xã hội.
2. Nghiên cứu bảng tham chiếu đánh giá học sinh tiểu học của các môn về tự nhiên – xã hội và cách sử dụng bảng tham chiếu để lượng hóa.
3. Áp dụng kỹ thuật đánh giá khi tiến hành đánh giá thường xuyên theo Thông tư 22.
Nội dung cụ thể của Thông tư 22 và môn tự nhiên xã hội
Tải nội dung tập huấn thông tư 22 và môn TN-XH về máy