Đơn xin chuyển loại viên chức

Đơn xin chuyển loại viên chức

Đơn xin dự xét thăng hạng đổi chức danh nghề nghiệp. Sau khi nghiên cứu Luật Viên chức, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và tuyển dụng viên chức, Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ Quy định chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, tôi nhận thấy bản thân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham dự xét thay đổi chức danh nghề nghiệp theo quy định của ngạch IV lên ngạch hạn III.

Xem online Mẫu đơn xin chuyển loại viên chức
Tải mẫu đơn
 

nguồn: giaoan.link