Mẫu hợp đồng lao động

Mẫu hợp đồng lao động

Mẫu hợp đồng lao động được trích từ Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH. Hợp đồng lao động được lập và ký bởi hai bên – người sử dụng lao động và người lao động. Nó qui định rõ nghĩa vụ, quyền hạn giữa hai bên.

Xem online Mẫu hợp đồng lao động
 Tải Mẫu hợp đồng lao động
 

Nguồn: ST