Bảng tham chiếu đánh giá môn kĩ thuật theo thông tư 22

Bảng tham chiếu đánh giá môn kĩ thuật

(Theo thông tư 22/2016 – BGGDĐT)

Đây là tài liệu giúp giáo viên làm cơ sở đánh giá học sinh theo thông tư 22. Sau đây là bảng tham chiếu đánh giá môn kĩ thuật.

Xem online Bảng tham chiếu đánh giá môn kĩ thuật theo TT-22/2016 – BGDĐT
 Tải bảng tham chiếu về
 

nguồn: giaoan.link