Giáo án toán lớp 1 chương 2 bài 3

Giáo án toán lớp 1 chương 2 bài 3

PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 4

I. MỤC TIÊU:
– Giúp học sinh:
+ Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng
+ Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 4
+ Biết làm tính cộng trong phạm vi 4
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
– Tranh như SGK – Bộ thực hành
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Ổn Định:
–  Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập
2. Kiểm tra bài cũ
– Giáo viên treo 3 tranh lên bảng
– 3 Học sinh lên bảng nêu bài toán và viết phép tính dưới mỗi tranh
– Học sinh dưới lớp nhận xét. Gv nhận xét đúng, sai
– 2 em đọc bảng cộng trong phạm vi 3
– Giáo viên nhận xét bài cũ – Ktcb bài mới

 Xem bài giáo án toán lớp 1 chương 2 bài 3
 Tải giáo án
 

nguồn: ST