Hợp đồng thuê nhà mới nhất năm 2017

Hợp đồng thuê nhà mới nhất năm 2017

Hợp đồng thuê nhà được sử dụng trong các trường hợp thuê hoặc cho thuê. Trong hợp đồng thuê nhà nêu rõ thông tin, nghĩa vụ của bên thuê và bên cho thuê. Các nghĩa vụ của các bên khi vi phạm hợp đồng. Hợp đồng được lập thành nhiều bản (tùy theo yêu cầu) cho 2 bên, trong những trường hợp cần công chứng.

Xem online hợp đồng thuê nhà
 Tải về
 

nguồn: ST