Luật cán bộ công chức

Luật cán bộ công chức

Số 22/2008/QH12

Luật cán bộ công chức số 22/2008/QH12 được công bố ngày 13 tháng 11 năm 2008 căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật công chức quy định hoạt động công vụ của cán bộ, công chức là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật này và các quy định khác có liên quan. Mời các bạn thảm khảo nguyên văn luật cán bộ công chức.

 Xem online
 Tải về
 

nguồn: ST