Giáo án mĩ thuật lớp 2 bài 19

Giáo án mĩ thuật lớp 2 bài 19

VẼ TRANG ĐỀ TÀI “SÂN TRƯỜNG EM GIỜ RA CHƠI”

Qua bài giảng vẽ tranh đề tài “Sân trường em giờ ra chơi” giúp học sinh biết quan sát hoạt động trong giờ ra chơi ở sân trường, học sinh biết vẽ tranh đề tài và vẽ được theo cảm nhận riêng của các em. Giáo viên có thể tìm những bài vẽ của học sinh lớp trước tại đây.

 Xem online giáo án mĩ thuật lớp 2 bài 19
 Tải về