Giáo án mĩ thuật lớp 2 bài 20

Giáo án mĩ thuật lớp 2 bài 20

VẼ THEO MẪU – VẼ CÁI TÚI XÁCH

Qua bài giảng vẽ cái túi xách, giáo viên giúp học sinh hiểu được đặc điểm, hình dáng của một vài loại túi xách. Học sinh biết cách vẽ cái túi xách và vẽ được theo mẫu. Giáo viên có thể tìm thấy các bài vẽ của học sinh năm trước tại đây.

 Xem online giáo án mĩ thuật lớp 2 bài 20
 Tải bài giảng