Giấy ủy quyền cá nhân

GIẤY ỦY QUYỀN CÁ NHÂN

Giấy ủy quyền cá nhân là mẫu giấy được sử dụng khi công ty hay giám đốc muốn ủy quyền đại diện của mình cho một cá nhân nào đó đi thực hiện các công việc được giao.Giấy ủy quyền có thể sử dụng để ủy quyền giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân thay mặt cho công ty hay giám đốc. Bạn có thể tải giấy ủy quyền miễn phí và sử dụng tham khảo trong từng trường hợp ủy quyền công việc khác nhau.

Xem mẫu online
Tải biểu mẫu

Các mẫu hợp đồng khác:

Từ khóa nội dung: biểu mẫu miễn phí, ủy quyền cá nhân, giấy ủy quyền.