Tập huấn Thông tư 22 đánh giá thường xuyên môn mĩ thuật

TẬP HUẤN THÔNG THƯ 22 ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN MÔN MĨ THUẬT

Lợi ích của việc đánh giá thường xuyên
1. Giúp GV điều chỉnh, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động dạy học, hoạt động trải nghiệm ngay trong quá trình và kết thúc mỗi giai đoạn dạy học, giáo dục; kịp thời phát hiện những cố gắng, tiến bộ của HS để động viên,khích lệ và phát hiện những khó khăn chưa thể tự vượt qua của HS để hướng dẫn, giúp đỡ; đưa ra nhận định đúng về những ưu điểm nổi bật và những hạn chế của mỗi HS để có giải pháp kịp thời nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của HS; góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học.

 Xem online đánh giá thường xuyên môn mĩ thuật theo tt 22
 Tải về
 

Từ khóa nội dung: thông tư 22, tập huấn thông tư 22, đánh giá thường xuyên mĩ thuật theo tt 22.