Đơn xin xác nhận tạm trú

ĐƠN XIN XÁC NHẬN TẠM TRÚ

Đơn xin xác nhận tạm trú cần thiết khi bạn đến một nơi ở mới mà chưa có sổ tạm trú hoặc sổ hộ khẩu. Việc làm này là cần thiết để bạn thông báo cho chính quyền địa phương biết sự có mặt hợp pháp tại nơi ở mới.

Xem online mẫu đơn
Tải mẫu đơn