Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 3 at Home

BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 6 UNIT 3 AT HOME

Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 3 At Home gồm các câu hỏi mở rộng, làm thêm. Với các bài tập ở chủ đề này sẽ bổ sung vào thư viện đề của bạn, giúp các em tiếp cận với nhiều thể loại.

 1. Em hãy đặt câu hỏi cho những câu trả lời sau.

     Ví dụ :       This is an eraser. What is this ?

 1. My sister is a doctor.
 2. There are twenty-nine pupils in my class.
 3. That is my teacher.
 4. These are pencils.
 5. I’m twenty years old.
 6. We are fine, thank you.
 7. His name is Tuan.
 8. We are in our classroom.
 9. I live in Ha Long.
 10. Yes, those are our books.

II- Em hãy sắp xếp những câu sau thành một đoạn hội thoại.

 1. His name is Quang.
 2. He is an engineer.
 3. Who’s that ?
 4. An engineer ? And is your father an engineer, too ?
 5. Q-U-A-N-G.
 6. What’s his name ?
 7. Yes, he is.
 8. Q-U-A-N-G. Oh, I see. What does he do ?
 9. That’s my brother.
 10. How do you spell it ?
Xem bộ bài tập online
Tải bộ bài tập

nguồn:minh-phạm blog

Từ khóa nội dung: bài tập tiếng anh 6, bài tập english 6.