Tách họ tên trong excel rất đơn giản

TÌM HIỂU CÁC HÀM

LEFT – RIGHT – LEN – FIND – MID – SUBSTITUTE

THỰC HIỆN TÁCH HỌ TÊN VÀ HỌ TÊN ĐỆM TRONG EXCEL

Trước tiên giaoan.link sẽ cùng các bạn thực hiện một số hàm cơ bản trước. Sau đó, chúng ta sẽ kết hợp chúng để thực hiện công việc tách họ tên trong excel nhé.

Hàm LEFT

 • Chức năng: Hàm LEFT sẽ lấy các kí tự từ bên trái chuỗi dữ liệu
 • Công thức: =LEFT(Text,[num_chars])
 • Giải thích:
  • Text    Bắt buộc. Chuỗi văn bản có chứa các ký tự mà bạn muốn trích xuất.
  • Num_chars    Tùy chọn. Chỉ rõ số ký tự mà bạn muốn hàm LEFT trích xuất.
   • Num_chars phải lớn hơn hoặc bằng không.
   • Nếu num_chars lớn hơn độ dài của văn bản, hàm LEFT trả về toàn bộ văn bản.
   • Nếu num_chars được bỏ qua, thì nó được giả định là 1.
  •  
 • Ví dụ: = LEFT(A1,2) hoặc =LEFT(“giaoan.link”,3)

Hàm RIGHT

 • Chức năng: Hàm RIGHT sẽ lấy các kí tự từ bên phải chuỗi dữ liệu
 • Công thức: =RIGHT(Text,[num_chars])
 • Giải thích:
  • Text    Bắt buộc. Chuỗi văn bản có chứa các ký tự mà bạn muốn trích xuất.
  • Num_chars    Tùy chọn. Chỉ rõ số ký tự mà bạn muốn hàm RIGHT trích xuất.

 • Ví dụ: = RIGHT(A1,2) hoặc =RIGHT(“giaoan.link”,3)

Hàm LEN

 • Chức năng: Hàm LEN sẽ đếm và trả về giá trị là số kí tự trong trong chuỗi.
 • Công thức: =LEN(Text)
 • Giải thích:
  • Bắt buộc. Văn bản mà bạn muốn tìm độ dài của nó. Khoảng trống được đếm là ký tự.
 • Ví dụ: = LEN(A1) hoặc =LEN(“giaoan.link”)

Hàm FIND

 • Chức năng: Hàm FIND dùng để tìm một kí tự trong chuỗi dữ liệu, trả về mộ giá trị chỉ vị trí của kí tự đó.
 • Công thức: =FIND(find_text,within_text,[start_num])
 • Giải thích:
  • Find_text    Bắt buộc. Văn bản mà bạn muốn tìm.
  • Within_text    Bắt buộc. Văn bản có chứa văn bản mà bạn muốn tìm.
  • Start_num    Tùy chọn. Chỉ rõ ký tự bắt đầu tìm tại đó. Ký tự thứ nhất của within_text là ký tự số 1. Nếu bạn bỏ qua start_num, thì nó được giả định là 1.

Hàm MID

 • Chức năng: Hàm MID dùng để lấy một số kí tự trong chuỗi dữ liệu
 • Công thức: =MID(text,star_num,num_chars)
 • Giải thích:
  • Text    Bắt buộc. Chuỗi văn bản có chứa các ký tự mà bạn muốn trích xuất.
  • Start_num    Bắt buộc. Ví trí của ký tự thứ nhất mà bạn muốn trích xuất trong văn bản. Ký tự thứ nhất trong chuỗi văn bản có số bắt đầu là 1, và v.v.
  • Num_chars    Bắt buộc. Chỉ rõ số ký tự mà bạn muốn hàm MID trả về từ văn bản.

Hàm SUBSTITUTE:

 • Chức năng: Hàm Substitute dùng để thay thế một nội dung cũ bởi một nội dung mới trong chuỗi dữ liệu
 • Công thức: =SUBSTITUTE(text,old_text,new_text,instance_num)
 • Giải thích:
  • Text    Bắt buộc. Văn bản hoặc tham chiếu đến ô chứa văn bản mà bạn muốn thay thế các ký tự trong đó.

  • Old_text    Bắt buộc. Văn bản mà bạn muốn được thay thế.
  • New_text    Bắt buộc. Văn bản mà bạn muốn thay thế cho old_text.
  • Instance_num    Tùy chọn. Xác định số lần xuất hiện của old_text mà bạn muốn thay bằng new_text. Nếu bạn xác định instance_num, thì số lần xuất hiện đó của old_text được thay thế. Nếu không, mọi lần xuất hiện của old_text trong văn bản được đổi thành new_text.

Video hướng dẫn tách Họ, tách Tên, tách Họ & Tên đệm