Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông 2018

THÔNG TƯ SỐ 20/2018/TT-BGDĐT

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

(Hiệu lực từ ngày 10/10/2018)

Xem hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT

 

 Căn cứ nghị số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 2 tháng 8 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Giáo dục; Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 2 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Giáo dục; Nghị định số 7/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 1 năm 2013 của chính phủ sửa đổi Điểm B Khoản 13 Điều 1 của Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 2 tháng 8 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giáo dục;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;
Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Điều 1. ban hành kèm theo Thông tư này quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.
Điều 2. thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2018.
Thông tư này thay thế quyết định số 14/2007/QD-BGDDT ngày 4 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và thông tư số 30/2009/ TT-BGDDT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở giáo viên trung học phổ thông.
Điều 3. Chánh văn phòng Cục trưởng Cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ giáo dục và đào tạo giám đốc sở giáo dục và đào tạo thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện thông tư này.

Mời bạn xem nội dung đầy đủ dưới đây:

Xem chi tiết Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT
Tải về