TLBDTX Tiểu học module TH 33

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC MODULE TH 33

THỰC HÀNH DẠY HỌC PHÂN HÓA Ở TIỂU HỌC

Giaoan.link chia sẻ tlbdtx tiểu học module th 33 Thực hành dạy học phân hóa ở tiểu học. Với những mục tiêu sau:

1- Mục tiêu chung

Module TH 33  nhằm hình thành cho giáo viên tiểu học kỹ năng,  tiếng ở tiểu một cách hiệu quả.

2- Mục tiêu cụ thể

2.1- Về kiến thức

 • Trình bày được các bước lập kế hoạch dạy học phân hóa phù hợp với điều kiện và đối tượng học sinh tiểu học.
 • phân được để Xác định mục tiêu bài học
 • trình bày được cách thiết kế các hoạt động học tập theo dạy học phân hóa.
 • biết rõ các cách thức đánh giá kế hoạch bài học trong từng môn học,  từng giai đoạn của quá trình dạy học.

2.2- Về kỹ năng

 • sử dụng tri thức của môđun này để vận dụng một cách sáng tạo vào công tác giảng dạy góp phần giải quyết tốt các vấn đề trong thực tiễn dạy học ở tiểu học hiện nay:
 • có kỹ năng thiết kế được kế hoạch dạy học phân hóa phù hợp với điều kiện và đối tượng học sinh.
 • có kỹ năng thực hiện được kế hoạch dạy học phân hóa đã thiết kế.
 •  có kỹ năng phân tích đánh giá được một số kế hoạch bài học theo quan điểm dạy học phân hóa đã thiết kế.
 • có khả năng đưa ra những đề xuất ý tưởng nhằm hoàn thiện hơn việc xác định mục tiêu thiết kế hoạt động và đánh giá kế hoạch bài học theo quan điểm dạy học phân hóa.

2.3- Về thái độ

 • có thái độ học tập thực hành trong từng mô đun một cách khoa học độc lập tích cực và sáng tạo.
 • có nguyện vọng vận dụng lý thuyết dạy học phân hóa và quá trình dạy học của bản thân ở các trường tiểu học.
 • có sự nỗ lực ý chí khắc phục những khó khăn trở ngại cả về mặt chủ quan và khách quan để đạt được hiệu quả cao trong đổi mới phương pháp dạy học nói chung trong dạy học phân hóa nói riêng..

Mời các bạn xem nội dung đầy đủ trong file dưới đây:

Xem module th 33
Tải về