Đề ôn thi cuối học kỳ 1 môn toán lớp 2 năm học 2018-2019

Giaoan.link chia sẻ Đề ôn thi cuối học kỳ 1 môn toán lớp 2 năm học 2018-2019. Mời các bạn tham khảo:

I- PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Câu 1. (1đ) Điền vào chổ chấm:

Mẹ đi làm về lúc 17 giờ hay ……. Giờ chiều.

Câu 2. (0,5đ) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

  1. 8 dm + 10 dm = ………. dm
  2. 18 dm                  B. 28 dm                                     C. 38 dm

Câu 3. (0,5 đ) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

              Kết quả phép tính 73 – 15 = ?

  1. 72                     B. 62                      C. 58                          D. 48

Câu 4. (1 đ) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

              Tìm x, biết x – 29 = 45

  1. x = 74 B. x = 16               C. x = 26                  D. x= 64

Câu 5. (1 đ) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

            Thứ hai tuần này là ngày 7 tháng 12, vậy thứ hai tuần sau là ngày nào?

  1. Ngày 11 tháng 12
  2. Ngày 12 tháng 12
  3. Ngày 13 tháng 12
  4. Ngày 14 tháng 12

Mời các bạn xem bản đầy đủ và tải về dưới đây:

Xem online