Tài liệu bdtx tiểu học module th 40

TÀI LIỆU BDTXTH MODULE TH 40

Thực hành giáo dục kỹ năng sống trong một số môn học ở tiểu học

Giaoan.link chia sẻ tài liệu bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module TH 40 – Thực hành giáo dục kỹ năng sống trong một số môn học ở tiểu học. Mục tiêu cần đạt được ở module này:

I- Mục tiêu chung

Module này  nhằm bồi dưỡng cho giáo viên tiểu học Kỹ năng thiết kế kế hoạch bài học theo hướng tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học.

II-  mục tiêu cụ thể

học xong module  này, học viên có khả năng:

1. về kiến thức

  • Trình bày được các giai đoạn dạy một bài học tăng cường giáo dục kĩ năng sống.
  • phân tích được cấu trúc kế hoạch bài học theo định hướng tăng cường giáo dục kĩ năng sống

2.  về kỹ năng:

  • phân tích, cách đánh giá được một số kế hoạch bài học giáo dục kỹ năng sống đã thiết kế và đề xuất cách điều chỉnh.
  •   thiết kế được kế hoạch bài học tăng cường giáo dục kĩ năng sống ở khối lớp mình đang dạy
  • thực hiện được một tiết dạy kỹ năng sống cho mỗi môn học ở khối lớp mình đang dạy.

3.  về thái độ

  • nghiêm túc và tự tin trong việc thiết kế kế hoạch bài học theo hướng tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học

Sau đây mời các bạn xem nội dung đầy đủ:

Xem online TH 40
Tải module th 40