Tài liệu bdtx tiểu học module TH 43

Giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh qua các môn học ở tiểu học

Học tập, nghiên cứu xong module này, người học cần đạt được những yêu cầu sau:

1- Về kiến thức

  • Hiểu rõ tầm quan trọng của giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh qua các môn học.
  • Trình bày được những nội dung cơ bản về môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học qua các môn học.

2- Về kĩ năng

  • Xác định được mục tiêu và cách thức giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở tiểu học.
  • Xác định được các nội dung tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong một số môn học ở tiểu học.
  • Sử dụng hiệu quả các phương pháp dạy học tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong một số môn học ở tiểu học.
  • Hệ thống được các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường ngoài giờ lên lớp cho học sinh tiểu học.

3- Về thái độ

Có ý thức bảo vệ môi trường, tích cực tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường nói chung và giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở tiểu học.


Xem module TH 43 Online