Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT Ban hành chương trình giáo dục phổ thông

Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT Ban hành chương trình giáo dục phổ thông. Chương trình giáo dục phổ thông mới được thực hiện bắt đầu từ năm 2020. Theo lộ trình:

  • 2020-2021: Lớp 1
  • 2021-2022: Lớp 2, lớp 6
  • 2022-2023: Lớp 3, lớp 7, lớp 10
  • 2023-2024: Lớp 4, lớp 8, lớp11
  • 2024-2025: Lớp 5, lớp 9, lớp 12

Thông tư có hiệu lực ngày 15/02/2019

Xem Online