Giáo án lịch sử lớp 8 cả năm

Giaoan.link chia sẻ giáo án lịch sử lớp 8 cả năm. Mời các bạn tham khảo trong công tác giảng dạy.


Xem bản online
HỌC KÌ I: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên Cách mạng tư sản Pháp(1789-1794) Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi toàn thế giới Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác Công xã Pa-ri 1871 Các nước Anh,Đức,Pháp,Mĩ cuối thế kỉ XIX Phong trào công nhân Quốc tế cuối thế kỉ XIX đàu thế kỉ XX Sự phát triển KH-KT-VH và nghệ thuật Ấn Độ Trung Quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX Các nước Đông-Nam-Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX Nhật Bản giửa thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX Kiểm tra viết (1 tiết ) Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918) Ôn tập lịch sử thế giới cận đại CM tháng Muời Nga 1917 và cuộc đấu tranh CM Liên Xô xây dựng chủ nghĩa XH ( 1921- 1941) Châu Âu giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới ( 1918 – 1939 ) Nước Mỹ giữ 2 cuộc chiến tranh thế giới ( 1918 – 1939) Nhật Bản giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới ( 1918 – 1939 ) Phong trào dân tộc Châu Á ( 1918 – 1939 ) Chiến tranh thế giới thứ 2 ( 1939 – 1945 ) Chiến tranh thế giới thứ 2 ( 1939 – 1945 ) (tt) Sự phát triển VH-KH-KT thế giới đầu thế kỉ XX Ôn tập lịch sử thế giới cận đại( 1917 – 1945 ) Kiểm tra học kì I. HỌC KÌ II Cuộc kháng chiến từ 1858 – 1873 Kháng chiến lang rộng ra toàn quốc ( 1873- 1884 ) Phong trào kháng chiến trong những năm cuối TK XIX Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối… Lịch sử địa phương . Làm bài tập lịch sử . Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam cuối TK XIX Làm bài tập kiểm tra viết 1 tiết Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp Phong trào yêu nước chống thực dân Pháp từ TK XIX đến năm 1918 Ôn tập lịch sử Việt Nam từ ( 1858 – 1918) Kiểm tra học kì II