Mẫu báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên tiểu học

Đây là một bài mẫu viết báo cáo kết quả thường xuyên tiểu học khi các thầy cô tham dự các buổi học bồi dưỡng. Mời thầy cô tham khảo.

BÁO CÁO KẾT QUẢ NỘI DUNG 1

VẬN DỤNG KIẾN THỨC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN

NĂM HỌC 2018 – 2019

Họ và tên : …………………… Ngày sinh: …………………

Trình độ chuyên môn:………. Năm vào ngành:……………

Chức vụ: ………… Tổ chuyên môn: Tổ khối ….

Nhiệm vụ được phân công trong năm học 2018 – 2019: Dạy lớp…….

 Căn cứ công văn số 14/HD-PGDĐT ngày 04/09/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo………… về Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên Tiểu học năm học 2018-2019

Thực hiện kế hoạch BDTX năm học 2018- 2019 của Trường Tiểu học ……………..

Căn cứ kế hoạch đăng kí của bản thân, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện BDTX cá nhân năm học 2018-2019 như sau:

Chuyên đề: Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 cấp tiểu học.

Phần 1: Kiến thức, kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu

BDTX:

Sau quá trình nghiên cứu về Chuyên đề: Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018 – 2018 cấp tiểu học. Bản thân tôi đã tiếp thu được những kiến thức và kĩ năng sau:

  1. Nhiệm vụ chung

– Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác trong các cơ sở giáo dục tiểu học, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương.

– Tiếp tục chỉ đạo việc quản lý, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lý học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và thực hiện tốt đổi mới đánh giá học sinh tiểu học; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số; bảo đảm các điều kiện và triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

– Khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, trách nhiệm giải trình của đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý…..


Xem online mẫu đầy đủ