hoc tieng anh thi hien tai hoan thanh sang qua khu don

chuyển từ thì hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn