tính nhanh phân số lớp 4 và 5

tính nhanh phân số lớp 4 và 5