quy định về chế độ bồi dưỡng và trang phục giáo viên thể dục