Mikroc Pic 16f887 điều khiển bơm nước tự động Lcd display

Trong project Mikroc Pic 16f887 điều khiển bơm nước tự động hiển thị trên lcd và led đơn báo đầy và cạn thùng nước. Project gồm code mikroc và proteus mô phỏng, cuối bài có video hướng dẫn và link tải code.

/*Header******************************************************
 Project: auto pump water
 author: Minh Trung
 Site: http://giaoan.link  */
// LCD module connections
sbit LCD_RS at RD4_bit;
sbit LCD_EN at RD5_bit;
sbit LCD_D4 at RD0_bit;
sbit LCD_D5 at RD1_bit;
sbit LCD_D6 at RD2_bit;
sbit LCD_D7 at RD3_bit;
sbit LCD_RS_Direction at TRISD4_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISD5_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISD0_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISD1_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISD2_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISD3_bit;
// End LCD module connections
char *text;             //


void main() {
  ANSEL = 0;          // All I/O pins are digital
  ANSELH = 0;
  TRISB=0XFF;
  TRISD=0X00;
  TRISE=0X00;
  PORTD=0;
  PORTB=0;
  PORTE=0;
  Lcd_Init();           // LCD display initialization
  Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);    // LCD command (cursor off)
  Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);       // LCD command (clear LCD)
  text = "dientudieukhien";    // Define the first message
  Lcd_Out(1,1,text);        // Write the first message in the first line
  text = "Level warter";      // Define the second message
  Lcd_Out(2,1,text);        // Define the first message
  Delay_ms(2000);
  for(;;){
  if(portb.f2){
  Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);    // LCD command (cursor off)
  Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);       // LCD command (clear LCD)
  text = "dientudieukhien";    // Define the first message
  Lcd_Out(1,1,text);        // Write the first message in the first line
  text = "Empty";         // Define the second message
  Lcd_Out(2,1,text);        // Define the first message
   porte.f2=1;
   portd.f7=1;}
  else{
   porte.f2=0;}
   
  if(portb.f0){
   porte.f0=0; }
   else{
   Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);    // LCD command (cursor off)
  Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);       // LCD command (clear LCD)
  text = "dientudieukhien";    // Define the first message
  Lcd_Out(1,1,text);        // Write the first message in the first line
  text = "Full";         // Define the second message
  Lcd_Out(2,1,text);        // Define the first message
  porte.f0=1;porte.f1=0;porte.f2=0;portd.f7=0;}
  }
}