MSWLogo Thủ tục vẽ ngôi nhà

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn về môn tin học lớp 5, MSWLogo thủ tục vẽ ngôi nhà. Các bạn có thể lấy mã và xem clip hướng dẫn ở dưới đây.

Bài tập tin học lớp 5:

Mã MSWlogo rùa – Vẽ ngôi nhà

to house :m

setpensize [3 3]
make "m :m
make "d (cos 30)*:m*2
make "r :d*2/3

cs
pu home pd

setpc 1
repeat 2[fd :r rt 90 fd :d rt 90]
 
pu home 
sety :r
pd
setpc 4
rt 60 fd :m rt 60 fd :m

pu home
setx :d/3
pd
setpc 1
repeat 2[fd :r*2/3 rt 90 fd :d*1/3 rt 90]

pu home
setxy :d*7/24 :r*1/3
pd
setpc 4
repeat 4[fd :r*1/3 lt 90]

pu home
setxy :d*17/24 :r*1/3
pd
setpc 4
repeat 4[fd :r*1/3 rt 90]

ht
end

Xem clip hướng dẫn