Google Apps script Tạo menu trên Spreadsheet

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn sử dụng Google Apps script Tạo menu trên Spreadsheet. Menu tùy biến sẽ giúp bạn thực thi các lệnh dễ dàng hơn. Sau đây là video demo cùng với mã bên dưới.

Các bài học excel ứng dụng:

Mã code của ví dụ này

function result1() {
 let ws=SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
 let ss=ws.getActiveSheet();
 let value1=ss.getRange("B6").getValue();
 let value2=ss.getRange("C6").getValue();
 let resultmenu1=value1+value2;
 ss.getRange("D6").setValue(resultmenu1) 
 
}


function result2() {
 let ws=SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
 let ss=ws.getActiveSheet();
 let value1=ss.getRange("F6").getValue();
 let value2=ss.getRange("G6").getValue();
 let resultmenu2=value1*value2;
 ss.getRange("H6").setValue(resultmenu2) 
 
}

function clearmenu1(){
 let ws=SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
 let ss=ws.getActiveSheet();
 ss.getRange("B6").clear();
 ss.getRange("C6").clear();
 ss.getRange("D6").clear();
}

function clearmenu2(){
 let ws=SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
 let ss=ws.getActiveSheet();
 ss.getRange("F6").clear();
 ss.getRange("G6").clear();
 ss.getRange("H6").clear();
}

function onOpen(){
 var ui=SpreadsheetApp.getUi();
 ui.createMenu("Chọn phép tính")
 .addItem("📝Menu1-Tổng","result1")
 .addSeparator()
 .addItem("📝Menu2-Tích","result2")
 .addSeparator()
  .addSubMenu(ui.createMenu("❌Clear")
   .addItem("Clear menu1","clearmenu1")
   .addItem("Clear menu2","clearmenu2")
  )
.addToUi();  
}

Video hướng dẫn bạn thực hiện tạo menu và submenu trên google sheet