Tạo và lập trình Checkbox trên Google sheet

Google sheet kết hợp với apps script và html rất mạnh mẽ để chúng ta kết hợp tạo thành những project đa năng phục vụ trong công việc. Checkbox là một trong các thành phần thiết kế. Sau đây, giaoan.link chia sẻ cách Tạo và lập trình Checkbox trên Google sheet. Mời các bạn xem video bên dưới bài viết để dễ dàng thực hiện.

Các bài tập excel ứng dụng thực tiễn:

Mã apps script trên google sheet

function onEdit(e) {
  var ws = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
  var ss = ws.getActiveSheet();

  if (ss.getRange("C3").getValue() == "check") {
    ss.getRange("D3").setValue("Đã chọn")
  } else ss.getRange("D3").setValue("Không được chọn")

}

Xem clip thực hành checkbox: