Thứ Năm, 22 / 02 / 2018
Home >> Giáo án điện tử >> Lớp 6 >> Ga English 6 >> Giáo án tiếng anh 6 unit 8 sports and games

Giáo án tiếng anh 6 unit 8 sports and games

UNIT 8: SPORTS AND GAMES
Lesson 1: Getting Started – At the gym

I. Objectives:
By the end of this lesson, students can use some vocabularies and structures to talk about some activities, sport(s), game(s) they do in their spare time.
II. Language Focus:
1. Vocabulary: the lexical items related to the topic “Sports and Games”.
2. Structures: Go, play, do + N/V-ing
III. Method: Communicative approach
IV. Teaching ads: Course book, CD player, picture.
V. Procedures:

Xem giáo án tiếng anh 6 online
Tải giáo án
 Download

Giáo án điện tử lớp 6:

Từ khóa nội dung: Giáo án tiếng anh lớp 6, giáo án tiếng anh lớp 6 thí điểm.

Bài ngẫu nhiên

Giáo án tiếng anh lớp 6 unit 10 our houses in the future

GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 9 UNIT 10 OUR HOUSES IN THE FUTURE Giaoan.link sưu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng ký email theo dõi
Giaoan.link

Vui lòng điền địa chỉ mail của bạn và Đăng ký để luôn cập nhật bài mới từ Giáo án.