Bồi dưỡng thường xuyên tiểu học Module TH 29

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC MODULE TH 29

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG

Mục tiêu cần đạt được trong Module TH 29 gồm:

1/ Mục tiêu chung:

  • Biết thêm một cách tiến hành nghiên cứu khoa học giáo dục với các cấp học phổ thông nói chung và cấp tiểu học nói riêng phù hợp với điều kiện nhà trường hiện nay. Cách làm này đang được giáo viên phổ thông các nước trong khu  vực và trên thế giới thực hiện.
  • Hiểu và có ý thức thực hiện việc ứng dụng các sản phẩm nghiên cứu vào thực tiễn để cải thiện chất lượng giáo dục và giảng dạy của mỗi giáo viên.
  • Có khả năng phát hiện vấn đề, có kỹ năng tìm và lựa chọn các giải pháp để cải thiện chất lượng giáo dục và giảng dạy của mỗi giáo viên.
  • Có khả năng phát hiện vấn đề, có kĩ năng tìm và lựa chọn các giải pháp để cải thiện chất lượng công việc, kĩ năng thu thập, đo đạc và tính toán các dữ liệu cần thiết để đưa ra kết luận cho mỗi nghiên cứu.
  • Có khả năng vận dụng các nghiên cứu vào thực tiễn.

2/ Mục tiêu cụ thể:

  • Giáo viên xác định được những điểm tích cực và hạn chế của cách thực hiện sáng kiến kinh nghiệm, cách nghiên cứu khoa học giáo dục hiện đang được triển khai trong các nhà trường.
  • Vận dụng lý thuyết nckhspud phù hợp sáng tạo với điều kiện giảng dạy và giáo dục của bản thân của lớp học do mình đảm nhiệm và của nhà trường địa phương nơi mình công tác.
  • Tuyên truyền động, viên đồng nghiệp thường xuyên thực hiện và trao đổi các sản phẩm NCKHSPUD để góp phần từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục học sinh đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Các bạn xem nội dung cụ thể dưới đây:

Xem tài liệu online
Tải module TH 29