Bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module TH 30

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC MODULE TH 30

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG Ở TIỂU HỌC TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ Ở VIỆT NAM

1/ MỤC TIÊU CHUNG

Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có nhiều điểm khác với nghiên cứu khoa học giáo dục hoặc sáng kiến kinh nghiệm mà giáo viên tiểu học nói riêng và giáo viên các cấp học phổ thông đang thực hiện. Một trong những điểm khác biệt đó là việc phổ biến kết quả thực nghiệm và khuyến cáo thực hiện giải pháp mới thông qua viết và phổ biến báo cáo. Việc viết, trình bày và đăng tải một báo cáo cũng là việc phổ biến cách làm một tác động mới cho đồng nghiệp. Tài liệu này giúp giáo viên hiểu thêm ý nghĩa và sự tương đồng cũng như khác biệt của một báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng với các báo cáo nghiên cứu khoa học sáng kiến kinh nghiệm khác.

2/ MỤC TIÊU CỤ THỂ

  • Giới thiệu cho giáo viên cán bộ quản lý biết được mẫu của một báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và cách trình bày theo mẫu đó. Những điểm thuận lợi và khó khăn khi thực hiện việc trình bày và phổ biến một báo cáo nghiên cứu khoa học ứng dụng đối với các trường tiểu học của Việt Nam hiện nay – hướng giải quyết và khắc phục
  • Giáo viên hoặc cán bộ quản lý có thể tự viết trình bày và phổ biến cách tiến hành tác động của mình để mang lại hiệu quả trong điều kiện vùng miền đặc trưng theo đúng yêu cầu. Đồng thời, qua trải nghiệm các lần thực nghiệm cũng như quá trình viết, phổ biến kết quả đề tài, mỗi giáo viên tự rút kinh nghiệm được Từ đồng nghiệp và bản thân để các giải pháp đề xuất có tính ứng dụng thực tiễn và đi vào được thực tiễn.
  • Kết quả của các sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng này cùng với quá trình vận động của, các hoạt động cụ thể trong mỗi nhà trường sẽ đáp ứng với yêu cầu thực tế đặt ra. Mỗi giáo viên cán bộ quản lý có ý thức và hỗ trợ nhau trong quá trình dạy học để nâng cao hiệu quả công việc, tăng cường chuyên môn nghiệp vụ từng ngày từng giờ từ đó tác động đến cả một quá trình cho cả một tập thể.

Các bạn xem thêm nội dung đầy đủ phía dưới hoặc tải về máy.

Xem online
Tải về