Phiếu đánh giá phân loại viên chức người lao động 2018

MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG 2018

Giaoan.link chia sẻ mẫu phiếu đánh giá, phân loại viên chức, người lao động cuối năm. Mời các bạn tham khảo, tải về.

   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG …………………………..                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                         

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

[Năm học 2017-2018/Năm 2018]

 

Họ và tên:

Chức danh nghề nghiệp:

Đơn vị công tác:

Hạng chức danh nghề nghiệp: ………………………………..….. Bậc: ………..….. Hệ số lương: ………………………….

I- TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

 1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

……………………………………………………………………………………………………………………

 1. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:

……………………………………………………………………………………………………………………………                                              …………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:

……………………………………………………………………………………………………………………………                                              …………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức và người lao động:

 

 

 

 PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CẤP KHOA, PHÒNG  VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

 1. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:

 

 1. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

 

II- TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

 1. Tự đánh giá ưu, nhược điểm:

 

 1. Tự phân loại đánh giá:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

 

  ……………, ngày…………tháng…………..năm 201…
Viên chức, người lao động tự đánh giá
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

 1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức và người lao động công tác:

 

 1. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức và người lao động :

 

 1. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức và người lao động:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

 

  …………, ngày……tháng……năm 201….

Trưởng đơn vị khoa, phòng và tương đương
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

IV- HIỆU TRƯỞNG ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC TRƯỞNG VÀ PHÓ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

 

 1. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức Trưởng và Phó Trưởng đơn vị:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

                                                                                                                                                                                                        

  …………………., ngày……tháng……năm 201…

     HIỆU TRƯỞNG