Mẫu đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2019

Giaoan.link chia sẻ cùng bạn đọc mẫu Mẫu đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2019. Mẫu đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2019 cũng gần giống như năm 2017 ban hành kèm theo Công văn 2387/BHXH-QLT về hướng dẫn cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2017. Mời các bạn cùng tải về tham khảo:


Xem biểu mẫu online
Tên đơn vị: ………………… Mã số: ………………………. Mẫu số 01 ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ BHYT NĂM 2019 I. Nội dung chi tiết. STT Họ và tên Số sổ BHXH Nội dung đề nghị Ghi chú 1 – Lao động nghỉ ốm dài ngày: 1 Cấp thẻ BHYT cho người LĐ nghỉ việc đang hưởng chế độ ốm đau do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày 2 – Lao động đề nghị không cấp thẻ BHYT: 1 Không cấp thẻ BHYT 2019 2 Không cấp thẻ BHYT 2019 3 – Điều chỉnh khác (nếu có): 1 in thẻ BHYT theo phân nhóm PX1 2 in thẻ BHYT theo phân nhóm PX2 II. Phần tổng hợp 1. Tổng số lao động đơn vị đang quản lý đến tháng ………. Năm 2018: ……….. Người. 2. Số lao động không cấp thẻ BHYT năm 2019: …………. người 3. Tổng số lao động đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2019: …………….. người. 4. Số lao động đề nghị cấp thẻ BHYT ốm dài ngày năm 2019: …………. Người. 5. Giá trị sử dụng thẻ BHYT từ ngày Đến ngày Người lập biểu ……….., ngày tháng năm 2019 Giám đốc