Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng, trung cấp năm 2019

Giaoan.link chia sẻ mẫu phiếu đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng, trung cấp năm 2019. Mời các bạn học sinh tham khảo, tải mẫu đơn file word phía bên dưới.


Xem mẫu phiếu đăng ký online

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2019 (Kèm theo công văn số: /BGDĐT-GDĐH ngày /3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 201.. (Sử dụng cho thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, khoản 2 Điều 7của Quy chế tuyển sinh) 1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) ………………………………………………………………………….. (nữ ghi 1, nam ghi 0) Giới 2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh: (Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu) ngày tháng năm 3. Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi) 4. Điện thoại (như hồ sơ đăng ký dự thi): ………………… Email:……………………… 5. Nơi sinh ( tỉnh, thành phố): ………………………………………………………………………………….. 6. Năm tốt nghiệp THPT …………………………………………. 7. Năm đoạt giải:……………………………………. 8. Môn đoạt giải, loại giải, huy chương Môn đoạt giải Loại giải, loại huy chương 9. Trong đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế năm 201.. môn: …………………………….. 10. Đăng ký xét tuyển thẳng vào trường/ngành học: Số TT Mã trường (chữ in hoa) Mã ngành/Nhóm ngành Tên ngành/Nhóm ngành 1 2 3 4 5 … … … … … 11. Địa chỉ báo tin: …………………………………………………………………………………………… Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 12 trường …………………………………………..đã khai đúng sự thật. Ngày ………. tháng …….. năm 201 Hiệu trưởng (Ký tên, đóng dấu) Ngày ……. tháng .. năm 201 Chữ ký của thí sinh Phụ lục 4 PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2019 (Kèm theo công văn số: /BGDĐT-GDĐH ngày /3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 201.. (Sử dụng cho thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại điểm i, khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh) 1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) …………………………………………………………………… (nữ ghi 1, nam ghi 0) Giới 2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh (Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu) ngày tháng năm 3. Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi) 4. Điện thoại (như hồ sơ đăng ký dự thi): …………………… Email:…………………… 5. Hộ khẩu thường trú (Ghi rõ xã, huyện, tỉnh)……………………………………….. ……………….. ……………………………………………………………………………………………………………. 6. Dân tộc: ……………………………………………………………. 7. Nơi học THPT hoặc tương đương: – Năm lớp 10: ……………………….. …………………………………………………………………….. – Năm lớp 11: …………………………………………………………………………………….. – Năm lớp 12: …………………………………………………………………………………………….. 8. Năm tốt nghiệp THPT:…………………… 9. Học lực: Năm lớp 10: ………..; Năm lớp 11: ………..; Năm lớp 12: ………..; 10. Đăng ký xét tuyển thẳng vào trường/ngành học: Số TT Mã trường (chữ in hoa) Mã ngành/Nhóm ngành Tên ngành/Nhóm ngành 1 2 3 4 5 … … … … 11. Địa chỉ báo tin: …………………………………………………………………………………………. Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 12 trường…………………………………. đã khai đúng sự thật. Ngày ………. tháng …….. năm 201.. Hiệu trưởng (Ký tên, đóng dấu) Ngày ……. tháng …….. năm 201 Chữ ký của thí sinh