Ngày giờ trong excel

Hôm nay, giaoan.link sẽ cùng các bạn tìm hiểu các hàm về ngày giờ trong excel (date, time) nhé.

Các hàm về Ngày giờ

Excel có thể cung cấp cho bạn ngày hiện tại, dựa trên cài đặt khu vực của máy tính bạn. Bạn cũng có thể cộng và trừ Ngày.

Ngày Giờ trong excel

Bảng dữ liệu ví dụ

  1. Hãy xem hàm TODAY, là hàm cho bạn biết ngày Hôm nay. Đây là hàm trực tiếp, tức là hàm không cố định, do đó, khi bạn mở sổ làm việc vào ngày mai, giá trị sẽ là ngày mai. Nhập =TODAY() vào ô D6.
  2. Trừ Ngày – Nhập sinh nhật sắp tới của bạn theo định dạng DD/MM/YY vào ô D7 và xem Excel cho bạn biết số còn cách bao nhiêu ngày nữa bằng cách sử dụng =D7-D6 trong ô D8.
  3. Cộng Ngày – Giả sử bạn muốn biết hóa đơn đến hạn vào ngày nào hoặc bạn cần trả sách cho thư viện vào lúc nào. Bạn có thể cộng ngày vào một ngày cụ thể để tìm hiểu. Trong ô D10, hãy nhập một số ngày ngẫu nhiên. Trong ô D11, chúng tôi đã thêm =D6+D10 để tính ngày đến hạn từ ngày hôm nay.

Các hàm về thời gian

hàm thời gian trong excel

Bảng dữ liệu ví dụ

Excel có thể cho bạn biết thời gian hiện tại, dựa trên cài đặt khu vực của máy tính bạn. Bạn cũng có thể cộng và trừ thời gian. Ví dụ, bạn có thể sẽ cần theo dõi số giờ công mà một nhân viên đã làm việc mỗi tuần đồng thời tính toán tiền lương và giờ làm thêm của họ.

  1. Trong ô D28, nhập =NOW(), công thức này sẽ cung cấp thời gian hiện tại và cập nhật mỗi khi Excel tính toán. Nếu bạn cần thay đổi định dạng Thời gian, bạn có thể đi tới Ctrl+1 > Số > Thời gian > Chọn định dạng bạn muốn.
  2. Cộng giờ giữa nhiều thời điểm – Trong ô D36, chúng tôi đã nhập =((D35-D32)-(D34-D33))*24, công thức này sẽ tính toán thời điểm bắt đầu và kết thúc của một người, sau đó trừ đi thời gian họ đã dành cho việc đi ăn trưa. Đoạn *24 ở cuối công thức sẽ chuyển đổi phần thập phân của ngày mà Excel đọc thành giờ. Dù vậy, Bạn sẽ cần định dạng ô dưới dạng Số. Để thực hiện việc này, hãy đi đến Trang đầu > Định dạng > Ô (Ctrl+1) > Số > Số > 2 số thập phân.
  3. Cách tính toán của công thức này như sau: “Lấy Giờ Vào trừ đi Giờ Ra, sau đó trừ đi thời gian Đi Ăn trưa/Ăn trưa Về rồi nhân với 24 để quy đổi thời gian theo dạng thập phân của Excel thành giờ” tức là =((Giờ Vào – Giờ Ra)-(Ăn trưa Về Đi Ăn trưa))*24.

Date and Time in excel