Sử dụng hàm MIN và MAX trong excel

Hàm MIN và hàm MAX trong excel khá đơn giản nhưng cũng rất bổ ích trong bảng tính. Sau đây là một số khái niệm về hàm min và max:

  • Sử dụng hàm MIN để lấy số nhỏ nhất trong một phạm vi ô.
  • Sử dụng hàm MAX để lấy số lớn nhất trong một dải ô.

Công thức:

  • MIN(number1, number2…) hoặc MIN(A1:A10)
  • MAX(number1, number2…) hoặc MAX(A1:A10)

Bạn cần biết thêm:

Bạn có thể sử dụng MIN hoặc MAX với nhiều dải ô hoặc nhiều giá trị hoặc để hiển thị giá trị lớn hoặc nhỏ hơn của các giá trị này, như =MIN(A1:A10;B1:B10) hoặc =MAX(A1:A10;B1), nơi B1 chứa một giá trị ngưỡng, như 10, trong trường hợp này, công thức sẽ không bao giờ trả về kết quả nhỏ hơn 10.

Video: