Mẫu đơn xin đóng học phí muộn

Giaoan.link chia sẻ mẫu đơn xin đóng học phí muộn. Mời quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

…….., ngày….tháng…năm…..

ĐƠN XIN ĐÓNG HỌC PHÍ MUỘN

Kính gửi: -Ban Giám hiệu trường THPT…

-Hiệu trưởng trường THPT…

-Phòng Tài chính

– Phòng Công tác sinh viên

Em tên là………………………MSSV………………Lớp…..……Khoá…………..

Sinh ngày:………………………..Tại:…………………..…………………………..

CMND số:…….……….Cấp ngày:……………….Nơi cấp:………………………..

Quê quán:…………………………………..………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………….

Số điện thoại:……………………………………………………………………..….

Em làm đơn này xin đóng muộn học phí (muộn hơn….ngày so với ngày phải đóng học phí là ngày…tháng…năm) với lý do:………………………………….

Em xin cam đoan những lời khai trên và các chứng từ kèm theo là đúng sự thật. Nếu có gì sai sót, em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)