Toán lớp 3 thực hành xem đồng hồ

Mời các bạn xem bài tập toán lớp 3 – thực hành xem đồng hồ.

Bài số 1: Xem đồng hồ mấy giờ?

Toán lớp 3 thực hành xem đồng hồ

Bài giải:

Đồng hồ A chỉ 2 giờ 9 phút

Đồng hồ B chỉ 5 giờ 16 phút

Đồng hồ C chỉ 11 giờ 21 phút

Đồng hồ D chỉ 9 giờ 34 phút hay 10 giờ kém 26 phút

Đồng hồ E chỉ 10 giờ 39 phút hay 11 giờ kém 21 phút

Đồng hồ G chỉ 3 giờ 57 phút hay 4 giờ kém 3 phút

Bài 2: Đặt thêm kim phút để đồng hồ chỉ:

Thực hành xem đồng hồ

a) 8 giờ 7 phút

b) 12 giờ 34 phút

c) 4 giờ kém 13 phút

Bài giải:

Thực hành xem đồng hồ

Bài 3: Đồng hồ nào ứng với mỗi thời gian đã cho dưới đây:

Bài giải: