Bài tập tiếng anh lớp 7 chương trình mới có đáp án

Giaoan.link chia sẻ cùng bạn đọc bộ Bài tập tiếng anh lớp 7 chương trình mới có đáp án. Các bạn có thể xem nội dung online và tải file ở link cuối bài viết.


XEM BÀI TẬP ONLINE


UNIT 1: MY HOBBIES A. GRAMMAR – NGỮ PHÁP I. THE PRESENT SIMPLE – Thì hiện tại đơn 1. Cấu trúc thì hiện tại đơn với động từ “To be” 1.1 Câu khẳng định S + is/ am/ are + … – Trong đó: S (subject) = Chủ ngữ CHÚ Ý: – Khi S = I + am – Khi S = He/ She/ It + is – Khi S = We/ You/ They + are Ví dụ: ➢ I am a student. (Tôi là sinh viên.) Ta thấy với chủ ngữ khác nhau động từ “to be” chia khác nhau. 1.2 Câu phủ định S + is/ am/ are + not + … CHÚ Ý: – am not: không có dạng viết tắt – is not = isn’t – are not = aren’t Ví dụ: ➢ He isn’t my little brother. (Cậu ấy không phải là em trai của tôi.) 1.3 Câu nghi vấn Am/ Is/ Are + S+ …? Trả lời: Yes, I + am. – Yes, he/ she/ it + is. – Yes, we/ you/ they + are. No, I + am not. – No, he/ she/ it + isn’t – No, we/ you/ they + aren’t. Ví dụ: ➢ Are you Jananese? (Bạn là người Nhật đúng không vậy?) – No, I am not. I’m Vietnamese. (Không. Tôi là người Việt Nam.)