Control dc motor speed with pwm by microcontroller 16f877A

Mời các bạ tham khảo project vi điều khiển Control dc motor speed with pwm y microcontroller 16f877A. Trong project này sử dụng chương trình biên dịch mikroc, file mô phỏng proteus. Các bạn xem cụ thể nội dung qua video bên dưới và tải file code và DNS ở link bên dưới.