Cách quy đổi Chứng chỉ tiếng anh sang bậc mới

Hiện nay, theo quy định mới khi cập nhật Hồ sơ công chức, viên chức, người lao động thì các Chứng chỉ tiếng anh và tin học quy theo cách gọi mới. Trước kia, bạn học chứng chỉ B anh văn, chứng chỉ B tin học thì nay quy thành: Anh văn bậc 1,2…6; Kỹ năng 1,…kỹ năng 15. Sau đây là cách quy đổi chứng chỉ tiếng anh sang bậc mới. Mời các bạn tham khảo.

STT

Trình độ quy đổi

Trình độ tương đương theo

Khung ngoại ngữ 6 bậc

01

Trình độ A theo Quyết định 177

Bậc 1

Trình độ A1 theo Quyết định 66

02

Trình độ B theo Quyết định 177

Bậc 2

Trình độ A2 theo Quyết định 66

03

Trình độ C theo Quyết định 177

Bậc 3

Trình độ B1 theo Quyết định 66

04

Trình độ B2 theo Quyết định 66

Bậc 4

05

Trình độ C1 theo Quyết định 66

Bậc 5

06

Trình độ C2 theo Quyết định 66

Bậc 6

Chứng chỉ B anh văn tương đương bậc mấy? Chứng chỉ C anh văn tương đương bậc mấy. Cách đổi chứng chỉ anh văn sang bậc mới.