Tài liệu tập huấn môn ngữ văn Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn bộ Tài liệu tập huấn môn ngữ văn Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các bạn có thể xem nội dung tập huấn online và tải file đính kèm ở link bên dưới bài viết.

MỤC LỤC
KÍ HIỆU VIẾT TẮT ………………………………………………………………………………….. 3
CHÚ GIẢI THUẬT NGỮ…………………………………………………………………………… 4
A. MỤC TIÊU…………………………………………………………………………………………… 8
B. NỘI DUNG TẬP HUẤN ……………………………………………………………………….. 8
NỘI DUNG 1. TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC VÀ QUAN ĐIỂM XÂY
DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC NGỮ VĂN………………………………………. 8
NỘI DUNG 2. TÌM HIỂU MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT CỦA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC NGỮ VĂN 2018………………………………………….. 14
NỘI DUNG 3. TÌM HIỂU NỘI DUNG GIÁO DỤC MÔN HỌC NGỮ VĂN
TRONG CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018……………………………………………………… 30
NỘI DUNG 4. THỰC HIỆN DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THEO
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC NGỮ VĂN 2018………………………………………….. 40
C. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TẬP HUẤN……………………………………………………….. 62
D. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TẬP HUẤN……………………………………………………….. 63
PHỤ LỤC 1. GIÁO ÁN MINH HỌA ………………………………………………………….. 64
PHỤ LỤC 2. ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ …………………………………………………… 103


XEM TÀI LIỆU TẬP HUẤN MÔN NGỮ VĂN ONLINE