Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT Điều lệ trường tiểu học 2020

Ngày 04 tháng 9 năm 2020, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đã ban hành Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT – Ban hành điều lệ trường tiểu học. Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10 năm 2020. 

Thông tư này thay thế Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu học và Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành sửa đổi, bổ sung Điều 40, bổ sung thêm Điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu học.


XEM Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ONLINE