MIKROC LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN PIC12F675 ON-OFF LED

Vi điều khiển pic 12f675 là dòng pic CMOS 8 bit với hình thức đóng gói dip 8 pin. Với 35 lệnh, có thể hoạt động với dao động ngoài (external) hoặc dao động nội  (internal 4Mhz). Vi điều khiển pic 12f675 có 6 cổng I/O, có ADC 10 bit, timer0, timer1… Bạn có thể xem thêm datasheet 12f675 tại đây. Sau đây là project 12f675 led blinking. Các bạn tải toàn bộ project gồm mikroc code + protues bên dưới bài viết.

Code trên mikroc:

/*
Project: hello pic 12f675 led blinking
OSC: internal 4 MHz
Author: giaoan.link
*/

void main() {
 CMCON = 7; //disable compare mode
 OPTION_REG.b7 = 1; //GPIO pull-up disable
 TRISIO = 0X00;   //All port GPIO as output
 GPIO = 0;   //Clear all port
 while(1) {
 GPIO = 0xFF;
 delay_ms(500);
 GPIO = 0x00;
 delay_ms(500);
 }
}