Giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 10

Giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 10

SỐ 6

I. MỤC TIÊU:
– Giúp học sinh:
+ Có khái niệm ban đầu về số 6.
+ Biết đọc, viết số 6, đếm và so sánh các số trong phạm vi 6, nhận biết số lượng trong phạm vi 6, vị trí của số 6 trong dãy số từ 1 đến 6
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
– Các nhóm có 6 mẫu vật cùng loại
– Các chữ số rời 1, 2, 3, 4, 5, 6
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Ổn Định:
– Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập
2. Kiểm tra bài cũ:
– Đếm xuôi và đếm ngược từ 1 đến 5 và 5 đến 1
– Số nào bé hơn số 5? Số nào lớn hơn số 1?
– Số nào bằng số 3? bằng số 2?
– 3 em làm toán trên bảng
– Nhận xét bài cũ – Kiểm tra chuẩn bị bài mới

Xem online giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 10
Tải giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 10
 

 

Nguồn: sưu tầm