Thông tư 22 và môn đạo đức

Thông tư 22 và môn đạo đức

KĨ THUẬT ĐÁNH GIÁ HỌC SINH HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC

(Theo thông tư 22/BGDĐT)

NỘI DUNG TÓM TẮT:

Kỹ thuật đánh giá học sinh tiểu học được thể hiện qua 4 giai đoạn của chu trình đánh giá:Kỹ th

  • Kĩ thuật thu thập thông tin.
  • Kĩ thuật xử lý thông tin.
  • Kĩ thuật ra quyết định.
  • Kĩ thuật định hướng, điều hướng.
Xem online nội dung Thông tư 22 và môn đạo đức
Tải nội dung về máy
 

 

nguồn: giaoan.link