Các biểu mẫu sổ sách của đoàn

Các biểu mẫu sổ sách của đoàn

I- Các chi đoàn:

1. Sổ Chi Đoàn (Theo mẫu của BTC Trung ương Đoàn)
2. Sổ quản lý thanh niên trong tuổi Đoàn
3. Sổ theo dõi phát thẻ Đoàn viên
4. Sổ theo dõi đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.
5. Sổ theo dõi công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật (tập thể, cá nhân).
II. Đoàn Trường
1. Sổ ghi biên bản các cuộc họp
2. Sổ theo dõi thu nộp Đoàn phí
3. Sổ quản lý văn bản.
4. Sổ theo dõi tình hình tài chính của Đoàn: thu, chi đoàn phí và quỹ (nếu có).
5. Sổ giới thiệu đoàn viên ưu tú, đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.
6. Sổ theo dõi công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật (tập thể, cá nhân).
7. Sổ quản lý đoàn viên kết nạp mới và cấp phát thẻ đoàn.
8. Sổ tiếp nhận + Chuyển sinh hoạt + Xóa tên +  Trưởng thành Đoàn.
9. Sổ phân loại Chi đoàn + Đoàn viên.
10. Sổ tổ chức: danh sách trích ngang BCH Đoàn Trường và BCH các chi đoàn.
Ngoài các loại sổ trên các Chi Đoàn và Đoàn Trường có thể thành lập thêm các loại sổ khác để quản lý.

Xem online nội dung các biểu mẫu sổ sách
Tải nội dung về
 

Nguồn: ST