Thông tư 01 BGDĐT hướng dẫn giáo dục quốc phòng an ninh trong trường tiểu học

THÔNG TƯ 01/2017/TT-BGDĐT

HƯỚNG DẪN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH

TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC, TH CƠ SỞ

Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Nghị định so 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chỉ tiết và biện pháp thỉ hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh;
Theo Biên bản thẩm định của Hội đồng thấm định hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiếu học, trung học cơ sở ngày 14 tháng 12 năm 2016;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Hướng dẫn giáo dục quôc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tưọng áp dụng
1. Thông tư này hưóng dẫn lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh thông qua nội dung các môn học trong chuông trình giáo dục tiểu học, trung học cơ sở.
2. Thông tư này áp dụng đối với trường tiểu học5 trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp tiểu học hoặc cấp trung học cơ sở; tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 2. Mục tiêu, yêu cầu
1. Xây dựng, phát triển tư duy, bồi dưỡng phát hiển kỹ năng sống, nhân cách con người Việt Nam, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và tự tôn đối với truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, có ỷ thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.
2. Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở phải phù họp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, được tiến hành lồng ghép thông qua nội dung các bài học đã có trong chương trình, sách giáo khoa và thông qua các hoạt động ngoại khóa: tham quan di tích lịch sử, bảo tàng, nhà truyền thống, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức trại hè, đọc sách, nghe, thi kể chuyện truyền thống, các hội thi tim hiếu về quốc phòng và an ninh.

Xem online Thông tu 01/2017/TT-BGDĐT
Tải Thông tu 01/2017/TT-BGDĐT về giáo dục quốc phòng

 nguồn: giaoan.link